ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

211 1883079 • 24 ώρες / 7 ημέρες!

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

με κάθε beauty παραγγελία!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

για beauty παραγγελίες 45€ και άνω!

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOBRANDS A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 10), περαιτέρω η «Διοργανώτρια», διοργανώνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e shop) "atticabeauty.gr" διαγωνισμό με τίτλο «A GIFT FROM YSL» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με δώρα δύο (2) συλλεκτικά σετ που περιέχουν δύο (2) προϊόντα Yves Saint Laurent (εφεξής τα «Δώρα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας οι οποίοι αποδέχονται τους παρόντες όρους. Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η πραγματοποίηση με μία συναλλαγή αγοράς προϊόντων Yves Saint Laurent από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e shop) "atticabeauty.gr" της Διοργανώτριας συνολικής αξίας ογδόντα ευρώ (80€) και άνω, εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά καθορίζονται από τη Διοργανώτρια. Με την πραγματοποίηση της αγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συμμετέχων μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση για να διεκδικήσει ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα παραπάνω από μίας έγκυρης συμμετοχής, αρκεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού να πραγματοποιήσει διαδοχικά περισσότερες από μία αγορές σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και κατά την απονομή των δώρων στους νικητές.

5. Ο Διαγωνισμός αφορά σε αγορές προϊόντων Yves Saint Laurent συνολικής αξίας ογδόντα ευρώ (80€) και άνω που θα πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e shop) "atticabeauty.gr" της Διοργανώτριας το διάστημα από 01.02.2017 έως και 28.02.2017.

6. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν δύο νικητές κατόπιν κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07.03.2017 ώρα 10.00 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Κυριακούλας Κανακίδου (3ης Σεπτεμβρίου 43α, Αθήνα) στα γραφεία της Διοργανώτριας στην Αθήνα, στην οδό Αμερικής αριθμ. 10, 3ος όροφος.

7. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα δώρα τους δωρεάν με αποστολή μέσω courier εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κλήρωσης.

8. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια αμέσως μετά την κλήρωση τηλεφωνικά ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο κινητό ή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έδωσαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Από τη στιγμή που θα ενημερωθούν θα πρέπει να αποδεχθούν με τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας που έγινε η ενημέρωσή τους το δώρο τους μέσα σε 24 ώρες. Στην περίπτωση που τυχόν ο ή/και οι νικητές δεν αποδεχθούν το δώρο τους μέσα σε 24 ώρες, η κλήρωση για την ανάδειξη του ή/και των επόμενων νικητών θα επαναλαμβάνεται σύμφωνα με σχετική επ’ αυτού ανακοίνωση της Διοργανώτριας που θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα "atticabeauty.gr". Εάν από τη δήλωση ή την επικοινωνία προκύψει τυχόν ότι ο ή/και οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό τότε η ή/και οι συμμετοχές τους θα ακυρώνονται και η διαδικασία της κλήρωσης θα επαναλαμβάνεται σύμφωνα με σχετική επ’ αυτού ανακοίνωση της Διοργανώτριας που θα αναρτάται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα "atticabeauty.gr". Κατά την επικοινωνία με τους νικητές ή/και τους επιλαχόντες η Διοργανώτρια μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας των νικητών – τελικών αποδεκτών των δώρων.

9. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληρούν αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) λόγω κωλύματός τους βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,
(γ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

10. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

12. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων του Διαγωνισμού.

13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα (e shop) "atticabeauty.gr" καθώς και στις σελίδες κοινωνικής της (twitter, Instagram, facebook), σε οποιοδήποτε έντυπο της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Οι νικητές αποδέχονται με την συμμετοχή τους όρους του Διαγωνισμού και συγκατατίθενται με την παραλαβή των Δώρων τους για την χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών, video τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την Διοργανώτρια, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα.

15. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος (e shop) "atticabeauty" της Διοργανώτριας καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

16. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αναρτάται στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος (e shop) "atticabeauty" της Διοργανώτριας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σχετική σελίδα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος "atticabeauty.gr". Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

17. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται και συγκατατίθενται με τη συμμετοχή τους ότι η Διοργανώτρια θα κρατήσει τα στοιχεία τους σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία») προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και τον Εκτελούντα την Επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια στο τηλ. 211 0123192.